• Lelkiség
  • Heti gondolat
Tuesday, 04 September 2018 08:57

Boldogság

„Ujjongjatok az ÚR előtt az egész földön! Szolgáljatok az Úrnak örömmel, vigadozva járuljatok színe elé!” (Zsolt 100,1-2)
Öröm, jókedv, örvendezés, gondtalanság, felhőtlenség, vidámság – ezek a boldogság szó szinonimái. Ezeket hallva a legtöbb embernek a szünet, a vakáció, a nyaralás jut eszébe. Pedig Isten azt akarja, hogy mi mindig boldogok legyünk. Ő nem szűkmarkú, nem korlátozza az örömünket, vidámságunkat néhány hétre, hónapra. Isten az előttünk álló tanévben is sok-sok boldog napot tartogat számunkra. Rajtunk múlik, hogy ezt észrevegyük, megéljük!
Íme, néhány ötlet, hogyan is lehetünk boldogok:

Monday, 11 June 2018 10:18

Te Jézushoz tartozol?

„Mindaz, aki Isten akaratát cselekszi, az az én testvérem, nővérem és anyám!"(Mk 3,35)
Jézus elgondolkodtató kijelentést tesz, amikor a rokonai és a barátai - éppen azok az emberek, akiknek a legjobban kellene őt ismerniük – azt állítják róla, hogy

Last modified on Monday, 11 June 2018 10:22

„Isten, hazánkért térdelünk elődbe.
Rút bűneinket jóságoddal född be!
Szent magyaroknak tiszta lelkét nézzed,
Érdemét idézzed!

Last modified on Sunday, 03 June 2018 18:58
Sunday, 27 May 2018 10:38

Küldetésetek van!

A vasárnapi misén Máté evangéliumának utolsó mondatait hallottuk: „Menjetek, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet! Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek! És íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig!” (Mt 28,19-20)

Sunday, 27 May 2018 10:39

Az erő lesz veletek!

Kedves Bérmálkozók! Tudjátok, mi vár rátok ma délután? A finom ünnepi ebéd és a díszes kötésű ajándék imakönyv mellet még valami. Mostantól erőt kaptok, hogy szót tudjatok fogadni Szent Pálnak, aki azt mondta: Örüljetek mindenkor! Ismét mondom, örüljetek! ... Hm... Mindenkor? Vagyis akkor is, amikor nincs minek? Azt meg hogyan is? Károly atya megmondja: ITT

Last modified on Sunday, 27 May 2018 10:52

„... imádkoztak értük, hogy szálljon le rájuk a Szentlélek. Mert addig még nem szállt le rájuk, csak meg voltak keresztelve Urunk Jézus nevében. Rájuk tették tehát a kezüket, és azok megkapták a Szentlelket.” (ApCsel 8,15-17) A bérmálás napja a megkeresztelt lélek pünkösdje. A bérmálás szentségében...

Last modified on Monday, 21 May 2018 17:29
Sunday, 13 May 2018 18:11

Május – Mária hónapja

Május első napjaiban különös szeretettel, figyelemmel és hálával fordulunk az édesanyák felé. Ne feledkezzünk el égi édesanyánkról sem!
A nagy Mária-tisztelő Szent II. János Pál pápa így ír a Redemptoris mater kezdetű enciklikájában: „A különböző népek és nemzetek közül azok, amelyek a földön nemzedékeken át hittel fogadják Krisztusnak, a megtestesült Igének, az Üdvözítőnek titkát, nemcsak hogy tisztelettel fordulnak Máriához, és bizalommal járulnak hozzá mint anyához, hanem az ő hitéből erőt is merítenek saját hitükhöz.” Mi, magyarok immár egy évezrede tapasztaljuk Mária különös oltalmát. Májusban fejezzük ki hálánkat egy-egy tized rózsafüzér elimádkozásával, s imádságos lélekkel vegyünk részt a májusi ájtatosságokon.

Last modified on Sunday, 13 May 2018 18:12

Május elsején emlékezik meg a Katolikus Egyház Munkás Szent Józsefről. Mit tudhatunk erről az emberről?
• A hallgatás embere: egyetlen szavát se jegyezték le az evangélisták. József hallgat és teljesíti a kötelességét.
• A munka embere: számára az ácsmesterség nem teher, nem csak kenyérkereset, hanem szolgálat és az öröm forrása, egyfajta istentisztelet.
• A hit embere: fölismerte Isten szavát és elhitte azt, még ha emberileg lehetetlennek tűnt is. Van mit tanulnunk Szent Józseftől! Kérjük bátran a közbenjárását!

A XXI. századi embernek, különösen, ha városban él, nincs tapasztalata arról, hogy mi a pásztorok feladata, hogy milyen egy jó pásztor. Pedig Jézus nem véletlenül azonosítja magát a pásztorral. Avval az emberrel, akire hatalmas kincset bíznak, akinek a felelőssége, hogy a nyáját mindenáron megvédje, gondoskodjon minden szükségletéről. Ez nem csupán munka, ez igazi hivatás. És ezt a küldetést kapják két évezrede a papok a felszentelésükkor.
De most nézzük a másik „szereplőt”, a nyájat, a bárányokat, akik mi vagyunk! Ismerem, meg akarom ismerni a Pásztort? Tudok, akarok ráhagyatkozni? Képes vagyok Őt követni? Elhiszem, amit mond? Vagy netán buta birka módjára megyek a saját fejem után, egyenesen a gonosz vadállatok karmai közé?

Last modified on Sunday, 22 April 2018 14:48
Sunday, 15 April 2018 15:38

A teremtett világ tisztelete

Tavasszal megújul a világ körülöttünk, kisüt a nap, csicseregnek a madarak, kizöldülnek a fák, illatoznak a virágok. Mindez örömmel és csodálattal tölt el bennünket, de el is gondolkodtat. Tudatosítani kell magunkban, hogy nekünk is felelősségünk van szűkebb és tágabb környezetünk védelméért. Mit tehetünk ezért? Íme, néhány ötlet:

Last modified on Sunday, 15 April 2018 15:45

Az ember legősibb igénye, hogy szavakba tudja önteni, ami a lelke legmélyén lakozik. Vannak emberek, akiknek ez úgy „megy”, mint a levegővétel. Ők a költők. Ők képesek arra, hogy

Last modified on Thursday, 12 April 2018 09:47
Monday, 19 March 2018 06:58

Szenvedés

A normális ember nem akar szenvedni, mindent megtesz azért, hogy ezt elkerülje, vagy ha végképp nem lehetséges, legalább enyhítse a kínjait. És ez így van jól. Még Jézus is félt a rá váró fájdalmaktól, „hangosan kiáltozva, könnyek között imádkozott, és könyörgött ahhoz, aki meg tudta menteni a haláltól.”(Zsid 5,7) De amikor eljött a szenvedésének órája, nem futott el, felvette a keresztjét és a mi megváltásunkért vállalta a halált.
A vasárnapi evangélium búzaszemhasonlata arra világít rá, hogy mi, keresztények hogyan viszonyuljunk a szenvedéshez: „... ha a búzaszem nem hull a földbe, és nem hal el, egymaga marad, de ha elhal, sok termést hoz.” (Jn 12,24) Bármennyire is nehéz, de meg kell(ene) találnunk a szenvedés értelmét. El kell fogadni - még a XXI. századi embereknek is -, hogy kín nélkül nem születhet gyermek, izzadságcseppek nélkül nem emelkednek lakóházak, gyárak, templomok, hogy a tudósnak éveken keresztül éjszakába nyúlóan kell kutatnia, hogy felfedezze a világraszóló találmányát. Sőt! Életünkben jelen vannak a betegségek, a kudarcok...
Az előttünk álló nagyböjti héten tudatosan bízzuk mindezt a Mennyei Atyára. Higgyük el, hogy ha meghalunk önmagunknak - annak, ahogyan mi gondoljuk el a saját életünket -, és engedjük, hogy Isten formáljon bennünket, akkor boldogok leszünk.

Page 4 of 7