• Programok
 • Beszámolók
 • Rendezvények
 • Az igazgató atya üzenete a JEZSU-s szülőkhöz

Az igazgató atya üzenete a JEZSU-s szülőkhöz

Tisztelt Szülők! Arra kérem Önöket, hogy ebben a levélben (IDE KATTINTVA) tekintsék át velem együtt az előttünk álló feladatokat, kihívásokat és együttműködési területeket. 
Meggyőződésem, hogy a pedagógus, a szülő és a diák hármasának szoros együttműködésével tudjuk jól támogatni a gyerekeket, biztosítani az emberi és szakmai megújulást, azokat a feltételeket, amelyek érzelmi és fizikai biztonságot nyújtanak, valamint eredményes tanuláshoz vezetnek...

 

Tisztelt Szülők!

Az év végéhez közeledve szeretném megköszönni Önöknek a bizalmat és az együttműködést, hogy társaik lehetünk gyermekeik nevelésében és fejlesztésében; abban, hogy gyermekeiket felkészítsük egy sikerekkel és értékekkel teli, boldog életre. A jezsuita pedagógia legalapvetőbb célja, hogy az iskolai közösség a gyerekek, illetve a fiatalok számára mindenekelőtt érzelmi és fizikai biztonságot nyújtson, valamit teremtse meg a teljes emberi fejlődés feltételeit. Minden pedagógus és iskolai munkatárs elsődleges feladata hozzájárulni ahhoz, hogy a JEZSU olyan iskola legyen, ahol tisztelettel és szeretettel hisznek az emberben, felismerik és tovább fejlesztik a természet-adta adottságokat és tehetségeket, bátorítják a kreativitást és a képzelőerőt, ösztönzik az együttérzést és az együttműködést, méltányosan és igazságosan bánnak mindekivel, valamint kiszámítható és átlátható követelményeket támasztanak. Küldetésünkben pedig csak akkor tudunk megújulni, illetve megtérést gyakorolni, ha az “Examen” módszerével reflektálunk minden kapcsolatunkra, illetve érzelmi és lelki életünkre, valamint a szakmai tevékenységünkre.  

Meggyőződésem, hogy a pedagógus, a szülő és a diák hármasának szoros együttműködésével tudjuk jól támogatni a gyerekeket, biztosítani az emberi és szakmai megújulást, azokat a feltételeket, amelyek érzelmi és fizikai biztonságot nyújtanak, valamint eredményes tanuláshoz vezetnek. Arra kérem Önöket, hogy ebben a levélben tekintsék át velem együtt az előttünk álló feladatokat, kihívásokat és együttműködési területeket.

Közösen kísérjük a fiatalokat tanulmányaik közben. A gimnáziumi évek a felfedezés, a fejlődés és a szintézisek ideje, amelyek során a gyerekek lerakják az alapokat a komplexebb tudás, illetve a 21. században nélkülözhetetlen készségek felépítéséhez. Most zajlanak a vizsgák és az országos kompetenciamérések. A sikeres felkészüléshez szükség van a tanárok szakszerű munkájára, és arra, hogy a szülőkkel közösen, mind az iskolában, mind otthon megteremtsük diákjaink számára a közeget, amelyben nyugodtan és önállóan tudnak készülni a megmérettetésekre. A diáknak pedig saját felelőssége van az eredményesség elérésében. 

Különösen figyelnünk kell az idegen nyelvek tanulására. Az idegen nyelv már nem egy tantárgy, hanem az ismeretszerzés és a boldogulás nélkülözhetetlen eszköze. A következő években minimum egy, de inkább két idegen nyelv C1-es nyelvvizsga szintű ismerete lesz az elvárás mind a felsőoktatásban, mind a munka világában. Az idegen nyelvek elsajátításához elengedhetetlen az egyéni motiváció, de főleg az egyéni gyakorlás és tanulás. Szükséges, hogy a diákok minden egyes nap időt szánjanak a tanult idegen nyelv olvasására (hangos olvasásra is), élőbeszéd hallgatására, beszédre (erre már léteznek applikációk), és az íráskészségek fejlesztésére (jegyzetelés, jegyzetkészítés, kreatív írás, stb.) A diákok számára is magától értetődővé kell válnia annak, hogy az idegen nyelvek elsajátításának a folyamatában a tanár és a tanítás a keret,  melyet elkötelezett tanulással kell megtölteni!

A tanuláshoz, illetve az önálló tanuláshoz szükséges készségek (értő olvasás, írásbeli kifejezés, jegyzetelés és jegyzetkészítés, digitális tartalmak kezelése, forrásanyag keresése és alkalmazása, multimédiás készségek, stb.) fejlesztése alapvető cél és feladat a középiskola teljes idejére. Az önálló tanulás képessége akkor alakul ki legjobban, ha a diák maga is felelősséget vállal saját tanulásáért. A felszerelés, házi feladat elvégzésének hiánya - (a házi feladat fontos feladat a tanulás folyamatában!) - a  tanulásért vállalt felelősség, az önálló tanulásra való képesség hiányát is jelenti. Az iskolában erre nagy hangsúlyt fektetünk, és számítunk a családok együttműködésére. Szeretnénk párbeszédet kezdeményezni erről, és feltárni a lehetőségeket, hogyan tudnánk szülők és pedagógusok a diákok önálló tanulásra nevelésében még hatásosabban együttműködni.

Szeretnénk megbeszélni Önökkel, hogyan látják a szülők gyermekeik tanulási és önálló tanulási készségeinek a fejlődését. Mit gondolnak arról, hogy miért fontos az önálló tanulási készségek hansúlyozása? Hogyan látják a tanár szerepét ebben a folyamatban? Mit várnak el a tanároktól? Mit és hogyan tesznek gyermekeik motiválására?

Nevelési kérdések:  A gyorsan változó világban egyre nagyobb kihívást jelent a pozitív életvezetés kialakítása. Azt tapasztaljuk, hogy több figyelmet és időt kell fordítani a gyerekek, különösen a tizenévesek mentális és fizikai egészségét erősítő programokra, illetve tenni kell a károsan befolyásoló magatartás kezelésére (pl. verbális és fizikai agresszió, rongálás, tiszteletlen beszéd, a tanórák zavarása, a tanulási feladatok elhanyagolása, hazugságok, a magánszféra és tulajdon megsértése, stb.) Nagyon fontos a gyerekek jóllétére, érzelmi és lelki egészségére nézve, ha rendszeres a kommunikáció a szülők és a gyerekeket az iskolában nevelő és oktató pedagógusokkal, illetve a kollégiumi nevelőtanárokkal. Szomorúan tapasztaljuk, hogy bennünket sem kerülnek el a bántalmazási jelenségek, a gyerekek körében szinte észrevehetetlenül lángra kap az érzelmi, de akár fizikai bántalmazás, amit összefogással meg lehet előzni. Gátat szárazság idején kell építeni, hogy az árvíz veszélyét elkerüljük.  

Iskolánkban kulcsfontosságú a keresztény hit megélése, a lelki nevelés, ez iskolánk nevelési programjának egyik fő pillére. Diákjaink mentális, pszichés és fizikai fejlődésében, egészséges és konstruktív életvezetésében és fejlődésében éltető ereje van a hitnek, a reménynek és a szeretetnek. A lelki nevelésben mindennél jobban, nélkülözhetetlenül szükséges a család pozitív támogatása

Dolgozunk azon, hogy a diákok igény szerint ízlésesen, szolidan öltözködjenek, hogy megjelenésükkel külső és belső lelki igényességet és lelki egészséget kifejezve jelenjenek meg a közösségben; kerüljék a szélsőségességet, a belső rendezetlenséget és az önmutogató divatot. Az  öltözködési és testápolási problémák (kihívó megjelenés és öltözködés) sokszor mélyebb problémák tünetei, elsősorban ezért tartjuk fontosnak, hogy odafigyeljünk erre a területre. 

A tiszta beszéd a lelki igényességet és egészséget, valamint a biztonságos közösségi életet szolgálja; megfigyelhető a trágár beszéd terjedése a diákok körében. Ez sajnos növeli a hajlamot a agresszív és meggondolataln viselkedésre, valmint romboja a közösség kereteit.

A Covid-19 járvánnyal kapcsolatos fizikai és mentális egészség problémák a járvány szabályainak a feloldásával sem szűnnek meg:  újraindulnak a partik és a fesztiválok, ahol a tizenévesek alkoholt, dohány- és egyéb tudatmódosító termékeket fogyaszthatnak, ami káros a fizikai és mentális egészségükre. A JEZSU-ban eleve felelősséget érzünk a gyerekek egészségéért, és a pozitív életvezetési szokások kialakításán dolgozunk. Tapasztalataink szerint az iskolán kívüli negatív, destruktív viselkedés mindig begyűrűzik az iskolai élet keretei közé is. Több esetben a tanév során felelőtlen nagydiákok fiatalabb társaikat is veszélyeztették, és sajnos már az is előfordult, hogy kisdiák hozott be az iskolába tiltott szereket.   

A rendezett környezet pozitív hatással van az emberek mentális, fizikai és pszichés egészségére. Az iskolában a gyerekek napi 7-8 órát töltenek, ahol nagy hatással vannak rájuk a pedagógusok és a kortársak, de jelentősen befolyásolja az egészségüket és jellemfejlődésüket az étel és az étterem, a természetes és  az épített környezet minősége. Pl. a rendetlen és ápolatlan környezetben igazolhatóan több verbális és fizika erőszak szokott történni. Minden egyes törött tárgy, összefirkált fal csökkenti az igényességet, és fokozza az agresszióra való készséget.   Az iskolában a közelmúltban számos intézkedést és jógyakorlatot vezettünk be, melyek erősítik a környezet iránti igényességet és a teremtett világ védelmének fontosságát:

 • Szelektív szemeteseket helyeztünk ki minden osztályterembe
 • Professzionáli takarítás és karbantartást biztosítunk az iskola és a kollégium minden területén. 
 • Ivókutakat helyeztünk el, és minden diák, tanár és munkatárs saját, névvel ellátott ökopalackot kap, hogy ne kelljen műanyag palackot venni, és ezzel is csökkentsük az intézményben keletkező hulladékot.
 • Az iskolában és az ebédlőben diák és felnőtt ügyeleti rendszert működtetünk
 • A tanárok és osztályfőnökök nevelési témaként foglalkoznak ezzel a kérdéssel
 • A tanórák során a pedagógusok biztosítják a tiszta és rendezett tanítási és tanulás környezetet 
 • A sportlétesítményekben a gondnok és a pedagógusok biztosítják a tisztaságot, a rendet, valamint a felszerelés megóvását
 • A természetes és az épített környezet érték, megóvása szerepel több tantárgy tanmenetében. 
 • Sok az elhagyott holmi, szemét és tantermi rendetlenség, a falak és a berendezés összefirkálása (tanterem, szaktanterem, folyosó, sportlétesítmények). Azon dolgoznuk, hogy megtaláljuk ennek okait, és a módot, ahogy tenni lehet ellene. Többek között emiatt is került a fókuszba a mostani közösségi szombat, melynek témája a teremtésvédelem és a környezet ápolása.  

Kérjük a szülőket, hogy otthon is tematizálják a tiszta és a rendezett környezet hatását a fizikai és mentális egészségre. Ebben Ferenc Pápa Laudato Sí kezdetű enciklikája és az  ENSZ fenntarthatóság céljai is tartalmaznak hasznos iránymutatást.

Végezetül pedig arra bátorítom Önöket, hogy soha ne szűnjenek meg imádozni a békéért. A szomszéd országban dúló háború szorongást és félelmet okoz mind a gyermekekben, mind a felnőttekben. Mi, szülők és pedagógusok gyemekeink szorongásait azzal tudják legjobban enyhíteni, ha velük együtt, imádságban a Mindenható Istenhez fordulunk. 

Isten áldását kívánva családjaiknak

Miskolc, 2022. április 27.

P. Holczinger Ferenc SJ

Igazgató

 

 

Last modified on Wednesday, 11 May 2022 14:43