Etikai kódex

A FÉNYI GYULA JEZSUITA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

ETIKAI KÓDEXE

Pedagógusai és munkatársai számára 


Az iskola hívatás- és küldetésnyilatkozata alapvetően meghatározza azt az erkölcsi irányvonalat, amit intézményünk elkötelezetten követni kíván. Etikai Kódexünk a Magyar Katolikus Püspöki Kar által kiadott pedagógusi etikai kódexet tekinti kovetendőnek.

A Szent Ignác-i nagylelkűség ("magis") szellemében közreműködve közös hivatásunkban és küldetésünkben, a küldetésnyilatkozat szellemét elfogadva, mint a Jezsuita Gimnázium tanára és nevelője kötelezettséget vállalok a következőkre: Tudomásul veszem, hogy a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium vallásilag elkötelezett intézmény, ezért az iskola nevelési elveit támogatom, munkámban és életemben igyekszem ezeket az elveket követni.
1. A Fényi Gyula Miskolci Jezsuita Gimnázium tantestületének tagjaként, pedagógiai eskümhöz, az iskola küldetésnyilatkozatához és pedagógiai programjához hűen, legjobb képességeim szerint szolgálom és építem az iskola jó hírét és növendékeink testi, lelki, szellemi fejlődését. Ennek érdekében segítő, pozitív magatartást tanúsítok mind az iskola elvei, mind kollégáim munkái, mind a növendékek jó szándékú kezdeményezései iránt, mivel tudom, hogy a nevelés leghatékonyabban a nevelő reményteli, ösztönző hozzáállása által valósul meg.
2. Konfliktushelyzetekben az olyan keresztényi megoldásokat keresem, mint a dialógus, tárgyszerű elemzés, bocsánatkérés és megbocsátás. Mindenekfölött pedig a krisztusi szeretet elveit tartom zsinórmértéknek. Különös késztetést érzek az evangélium indíttatásai nyomán a gyengék és rászorulók védelmére. A diákok és tanártársaim személyiségét tisztelem, minden megalázást kerülök.
3. A pedagógiai munkában az egészséges tekintélytisztelet kialakítása nélkülözhetetlen. Ezért különösen is vigyázok kollegáim, az osztályfőnökök tekintélyére és iskolánk hírnevére a diákok és szüleik előtt. Az otthoni családi közösség békés, belső harmóniájának megtartása és támogatása érdekében hasonló módon vigyázok a szülők tekintélyének megóvására, kulcsfontosságú nevelő szerepük megbecsülésére.
4. Tudatában vagyok annak, hogy a hatékony tanítás egyik alapfeltétele és a diákság legfontosabb elvárása a tanórára történő felkészülés, és annak élményszerű megtartása, amiért minden tőlem telhetőt megteszek és folyamatos önképzésre törekszem.
5. Az iskola kihirdetett fegyelmi rendjének megvalósulását a legjobb képességeim szerint elősegítem, hiszen tudom, hogy a követelmények világossá tétele és következetes, készséges művelése alakítja ki leggyorsabban növendékeinkben az erényt, vagyis a jó következetes szolgálatát.
6. Tudatában vagyok annak, hogy a személyes példaadás milyen döntő tényező növendékeink nevelésében. Következetes önneveléssel, az igazság állandó keresésével és istenkapcsolatom fejlesztésével igyekszem teljes valómmal jelen lenni növendékeink szolgálatában. Kiemelt feladatnak tekintem, hogy a „nagyobb jó” (magis) iránti lelkesedés és az evangéliumi értékrend személyemen keresztül is hasson növendékeinkre. Az iskola tanítási órán kívüli nevelési programjaiban aktívan részt vállalok, a közösségi szombatok, tanári lelki napok munkájába bekapcsolódom.
7. Tanárok együttműködése:
a) Igyekszem tevékenyen bekapcsolódni olyan harmonikus iskolai légkör megteremtésébe, ami elengedhetetlen feltétele a hatékony alkotó munkának.
b) Mindent megteszek az arányos munkamegosztás és felelősségvállalás érdekében.
c) Képességeim és lehetőségeim tudatában igyekszem eleget tenni a gimnáziumunkban rám háruló feladatoknak.
d) Kollégáimmal igyekszem az iskolában jó légkört teremteni. Ennek érdekében törekszem a nyílt és őszinte kapcsolatokra, egymás megbecsülésére, a jó tanácsok elfogadására. Fontosnak tartom egymás
tudásának elismerését, a problémák megoldásának közös keresését és azt, hogy egymás szaktárgyait egyformán fontosnak tartsuk. Ha valamelyik kollegám részéről olyan emberi gyengeséget vagy eltévelyedést tapasztalok, amely károsan befolyásolja az egész intézmény jó hírét, rossz irányba viszi a diákok gondolkodását, megbotránkoztatja a rábízottakat, akkor ezt jó lelkiismerettel és a jobbítás szándékával négyszemközt közlöm az érintett kollegával. Amennyiben nem használt a jó szándék és jó tanács, az esetről tájékoztatom az intézménybeli közvetlen felettesemet.
8. Összeférhetetlenség: Gimnáziumunk tanulójának munkáját magáncélra sem tanítási időben, sem azon kívül igénybe nem veszem. Iskolai növendéket pénzért nem tanítok magánoktatás keretében olyan tantárgyban, mely a gimnáziumi oktatásunk része. Etikai vétség egyéni szolgáltatásokat, értékesebb ajándékokat elfogadni.
9. Tudatában vagyok annak, hogy a keresztény nevelő mindenben mértéktartó, szenvedélybeteg iskolánkban nem alkalmazható, annak vélelmezése esetén alkalmatlanságát meg kell állapítani. Megjelenésemben kultúrált, ápolt, mértéktartó igyekszem lenni, hiszen tudom, hogy öltözködésem, beszédmódom is nevelő erővel bír. Tanítványaim előtt soha nem szólok illetlenül, nem használok félreérthető, kétértelmű kifejezéseket.
10. Következetesen és igazságosan osztályozok. Az osztályzás sohasem a megtorlás vagy a fegyelmezés eszköze, mégis komoly nevelési tényező. A többiekkel szembeni igazságosság határáig minden tanítványnak megadom a javítás lehetőségét, ez ugyanis a megbocsátás egyik válfaja. Az igazságosságra törekvő osztályzás a teljesítményen túl figyelembe veszi a növendék erőfeszítéseit, adottságait és végzett munkáját.
11. Amíg a tanulói jogviszony fennáll, a nevelő nem létesíthet intim kapcsolatot tanítványával.
12. Hit:
a) Tudatában vagyok annak, hogy Gimnáziumunk egyházi intézmény és így diákjaitól és tanáraitól elvárja a saját felekezetük hitelveinek megfelelő életet. A tanévnyitó és tanévzáró miséken részt veszek. Tudatában vagyok annak is, hogy áldásos hatással van diákjaink lelki fejlődésére, ha a havi diákmiséken a diák és tanára együtt vesz részt.
b) Tudatában vagyok annak, hogy amennyiben a fentieket, illetve tágabban a keresztény erkölcsi értékrendet nem tudom elfogadni, vagy nyilvánosan cáfolom életvitelemmel, úgy ezen intézmény célkitűzéseinek nem felelek meg.
Az etikai Kódex aláírt példánya a munkaszerződés részeként kerül iktatásra. Az 1996-ban elfogadott, majd 1999. augusztus 30.-án bővített Etikai Kódexet a 2002. március 19-i, majd a 2004. november 9-i, 2007. augusztus 30-i tantestületi konferencia újította meg.

P. Forrai Tamás SJ
igazgató


Az Etikai Kódexet 2010. augusztus 30-án a tantestület megújította.


P. Holczinger Ferenc SJ
igazgató


A Jezsuita Gimnázium és Kollégium Etikai Kódexének ajánlásaival egyetértek, és azt magamra nézve kötelezőként elfogadom, és az abban leírt célok megvalósulásáért minden tőlem telhetőt megteszek.

Last modified on Tuesday, 02 March 2021 08:49